Jelenlegi hely

Szociális ellátások változása 2015-ben

Mészáros Tamás
Mészáros Tamás

Megszűnt juttatások

 • rendszeres szociális segély
 • lakásfenntartási támogatás
 • adósságkezelési támogatás
 • méltányossági közgyógyellátás
 • méltányossági ápolási díj
 • önkormányzati segély

Kérelmek benyújtása

A jelenleg aktuális segélyek típusától függően kell a kérelmeket benyújtani:

 • a járási hivatalnak (2462, Martonvásár, Budai u. 13., telefonszám: 06 (22) 460-081)
 • az önkormányzatnak

Gyúró Község Önkormányzat hivatali épületében keddi napokon ügysegéd segíti a járási hivatalhoz tartozó ügyek intézését, tehát a kérelem az ügysegédnek is átadható.

Új szociális rendelet

A gyökeresen megváltozott jogszabályi környezet, a megszűnt állami ellátások miatt az állam helyett az önkormányzat gondoskodik számos szociális ellátásáról, támogatásáról.
Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő testülete erre tekintettel alkotta meg az új szociális rendeletét, amely a 2/2015. (II. 27.) számú rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.

A települési támogatás

A települési támogatás a rászorulók számára egy olyan ellátási forma, amely rászorult szociális élethelyzetének javításához nyújt támogatást, amely lehet részben vagy egészben pénzbeli illetve természetbeni ellátás (pl.: fa, gyógyszer).

A települési támogatásnak két fajtája van:

 • települési támogatás (normál)
 • rendkívüli települési támogatás

 A (normál) települési támogatás

A települési támogatásnak a következő formái léteznek:

 1.  a létfenntartási gondok enyhítése
 2. a lakhatás támogatása
 3. az egészség állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás
 4. az elhunyt személy eltemetetésének költségeihez való hozzájárulás
 5. a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás
 6. ápolási támogatás
 7. étkeztetési támogatás

A (normál) települési támogatás kérelmezéséhez szükséges kötelező iratok:

 • kérelem formanyomtatvány (rendelet 1. sz. melléklet)
 • kérelmező és a vele közös háztartásban élők hitelt érdemlő jövedelemigazolásai (jövedelem hiányában nyilatkozat arról, hogy nem folytat kereső tevékenységet, jövedelme nincs)
 • vagyonnyilatkozat (rendelet 2. sz. melléklet)
 • a kért a támogatástól függően egyéb irat is szükséges lehet ( a rendelet szabályaiban meghatározott egyéb irat pl. gyógyszerek költségeinek támogatásához orvosi igazolás vagy  a  gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásnál a tanulói jogviszony igazolás)

A rendkívüli települési támogatás

A rendkívüli települési támogatás a rendkívüli élethelyzetben jelentkező eseti gondok enyhítését szolgálja.

A kérelmezéséhez szükséges iratok:

 • kérelem formanyomtatvány (rendelet 3. sz. melléklet)
 • kérelmező és a vele közös háztartásban élők hitelt érdemlő jövedelemigazolásai (jövedelemmel nem rendelkező személyek esetén a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül.)
 • vagyonnyilatkozat (rendelet 2. sz. melléklet)

További tudnivalók

A támogatásoknak a formái különbözőek, ezért különböző jövedelmi korlátok és szabályok vonatkoznak az egyes támogatás típusokra, a rendeletben megtekinthetők, itt nem térünk ki ezen tudnivalókra.

A támogatások megállapításáról a polgármester dönt, kivételt képez a kivételes méltányosságból nyújtott rendkívüli települési támogatás, melyről a Szociális Bizottság hoz döntést.

Fontos megemlíteni, hogy nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével.

A köztemetés szabályairól a szociális rendelet külön fejezetben rendelkezik.

A szociális alapszolgáltatásokat, mint a házi segítségnyújtást illetve a családsegítést az önkormányzat Társulás keretében látja el, a Szent László Völgye Segítő Szolgálaton keresztül (2462 Martonvásár, Szent László u. 24.,  telefonszám: 06 (22) 460 129.)

A rendelet további szabályai illetve a kérelmek elérhetők Gyúró Község Önkormányzat hivatali épületében.

Tájékoztatást és segítséget a kérelmekkel kapcsolatosan személyesen, levélben, e-mailben és telefonon is nyújtunk, ügyfélfogadási időben.

Share